Algemene voorwaarden

 Purchase Dynamics B.V.

 Australiëlaan 3

 5691 JK  Son 

  

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Purchase Dynamics en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Purchase Dynamics, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3 De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Grondslag offertes

2.1 Alle aanbiedingen van Purchase Dynamics zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.3 Offertes en Plannen van Aanpak van Purchase Dynamics zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Purchase Dynamics zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Purchase Dynamics het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Purchase Dynamics geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

3.3 Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, (ziekte) houdt Purchase Dynamics zich het recht voor de overeengekomen werkzaamheden door een derde te laten verrichten.

3.4 De overeengekomen werkzaamheden worden naar eigen inzicht door Purchase Dynamics verricht. Purchase Dynamics heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen.

3.5 Gedurende de loop van de overeenkomst zullen Purchase Dynamics en de opdrachtgever regelmatig, doch tenminste één maal per twee weken met elkaar overleggen over de stand van zaken, voortgang en alle andere zaken de opdracht betreffende tenzij anders overeengekomen. Omstandigheden, zoals vakantie, etc. voorbehouden. Aan het einde van de overeenkomst zal een evaluatie plaatsvinden door opdrachtgever en Purchase Dynamics

3.6 Opdrachtgever machtigt Purchase Dynamics om namens haar op te treden, voorzover dit logischerwijze past in de opdracht, zoals omschreven in de offerte.

3.7 Onverminderd hetgeen hierboven in lid 6 is vermeld worden alle opdrachten aan derden verstrekt uit hoofde van opdrachtgever. Alle daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening en verantwoording van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Purchase Dynamics voor de in- en buiten rechte optredende gevolgen van de in verband met de opdracht te verrichten werkzaamheden.

4. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

4.1 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Purchase Dynamics nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Purchase Dynamics betrokken (zullen) zijn.

4.2 Als Purchase Dynamics daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie Purchase Dynamics kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of Datanetaansluiting.

5. Contractduur; uitvoeringstermijn

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Purchase Dynamics derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

6. Personeel

6.1 Purchase Dynamics kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.
De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging in het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Purchase Dynamics plaatsvinden.

6.2 Opdrachtgever zal noch tijdens de uitvoering van de opdracht noch binnen een jaar na beëindiging van de opdracht personeel van Purchase Dynamics in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, tenzij hierover overeenstemming is bereikt met Purchase Dynamics.

7. Honorarium en kosten van de opdracht

7.1 Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reis uren, reis- en verblijfskosten en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Purchase Dynamics noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.

7.2 In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offertes anders is aangegeven.

8. Betalingsvoorwaarden

8.1Het honorarium en de kosten zoals in artikel 7 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen worden maandelijks bij (voorschot) declaratie in rekening gebracht. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
 

8.2 Indien betaling achterwege blijft, kan Purchase Dynamics de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven.

9. Niet nakoming

9.1 Ingeval de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is de opdrachtgever gerechtigd het (restant van het) honorarium niet dan wel niet volledig uit te betalen, alsmede de overeenkomst te ontbinden.

9.2 Ingeval de opdrachtgever zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verlies van zijn aanspraak op het overeengekomen honorarium, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

10. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

10.1 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien een dergelijk aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

10.2 Indien Purchase Dynamics op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever worden vergoed volgens de van toepassing zijnde tarieven van Purchase Dynamics.

11. Duur en afsluiting van de opdracht

11.1 De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Purchase Dynamics verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Purchase Dynamics kan derhalve niet in bindende termijnen aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

11.2 Alle door Purchase Dynamics genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Purchase Dynamics en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

12.1 Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdracht uitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één kalendermaand in acht te nemen.
 

12.2 Dit dient gemotiveerd en per aangetekende brief aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Purchase Dynamics vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
 

12.3 Purchase Dynamics mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Purchase Dynamics behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt worden deze in rekening gebracht.

12.4 Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

13.Gebreken; klachttermijnen

13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Purchase Dynamics.

13.2 Indien een klacht gegrond is, zal Purchase Dynamics de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

13.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Purchase Dynamics slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

14. Intellectuele Eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Purchase Dynamics. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Purchase Dynamics. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

15. Vertrouwelijkheid

Elk van partijen staat ervoor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

16. Aansprakelijkheid

16.1 Purchase Dynamics is niet aansprakelijk voor verliezen of dalingen van de omzet bij de opdrachtgever. Purchase Dynamics is nooit aansprakelijk voor (vervolg)schade tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzet van de zijde van Purchase Dynamics.

16.2 Indien en voor zover er op Purchase Dynamics enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag der declaraties, met dien verstande dat in geval van opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het declaratiebedrag dat is verschuldigd over de laatste zes maanden voor beëindiging van de opdracht.

16.3 Purchase Dynamics sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de begeleiding van (Europese) aanbestedingstrajecten bij overheidsinstellingen volledig uit. Purchase Dynamics kan derhalve nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de kosten (zoals schadevergoedingen, gederfde winsten en rechtskosten) voortvloeiend uit eventuele aanbestedingstrajecten welke Purchase Dynamics in opdracht van de opdrachtgever mede heeft begeleid.

16.4 De opdrachtgever verbindt zich Purchase Dynamics te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid en elke vordering, geldend gemaakt in of buiten rechte voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering door Purchase Dynamics van werkzaamheden met uitzondering van die voor grove nalatigheid of opzet van de zijde van Purchase Dynamics.

17. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.

18. Geschillenregeling

De geschillen welke tussen Purchase Dynamics en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Purchase Dynamics met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement   ’s-Hertogenbosch.